Ordenanzas

A continuación poñemos ao seu servizo as ordenanzas e regulamentos dispoñibles neste concello para que as poda consultar ou imprimir fácilmente desde o seu ordenador.

Tódalas ordenanzas están en formato pdf. Este formato precisa do programa de balde Adobe Reader ou similar para visualizalas

Contribucións expeciais.

Descargar

Imposto sobre bens inmobles.

Descargar

Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

Descargar

Imposto sobre construccións, instalacións, obras e licenzas de primeira ocupación.

Descargar

Imposto sobre circulación dos vehículos de tracción mecánica.

Descargar

Taxa por licenza de apertura de establecemento.

Descargar

Taxa por licenzas de autotaxi e demáis vehículos de aluger.

Descargar

Taxa por expedición de documentos administrativos.

Descargar

Taxa por prestación do servizo de recollida de lixo.

Descargar

Servizo de axuda no fogar.

Descargar

Taxa da rede de sumidoiros.

Descargar

Imposto sobre bens inmobles.

Descargar

Taxas por coupación da vía pública con mercadorías, valos, andamios e outras instalacións análogas.

Descargar

Taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.

Descargar

Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal do Concello de Vilalba.

Descargar

Taxa por servizos de distribución de auga e utilización de contadores e instalacións análogas cando eses servizos e subministración sexan presentados por entidades locais.

Descargar

Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de protección civil, incendios e salvamento.

Descargar

Taxa pola realización de actividades administrativas de inspección, control e verificación de actividades en réxime de declaración responsable.

Descargar

Apertura de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a a avaliación da incidencia ambiental.

Descargar

Taxa por utilización das instalacións da Piscina Municipal.

Descargar

Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Vilalba.

Descargar

Imposto sobre actividades económicas.

Descargar

Reguladora da venda ambulante.

Descargar

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacion do servizo de mercados (Praza de Abastos).

Descargar

Ordenanza xeral de protección de medio ambiente urbano.

Descargar

Regulamento de réxime orgánico do Concello de Vilalba.

Descargar

Taxas por reservas ou aproveitamentos especiais de espazo de uso público, e por inmobilización, retirada, traslado e depósito de vehículos.

Descargar

Expedición das tarxetas de accesibilidade.

Descargar

Taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar

Descargar

Regulamento municipal dos vertidos non domésticos de augas residuais á rede de sumidoiros.

Descargar

Regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Vilalba.

Descargar

Subvencións e actuacións urbanísticas na Área de Rehabilitación Integral (ARI), zona ampliada e casco antigo delimitado do Concello de Vilalba.

Descargar

Reguladora da taxa por prestación dos servizos públicos das instalacións e escolas deportivas, campamentos de verán e outros servizos análogos.

Descargar

Licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro e da sección local do Rexistro de Animais de Compañía.

Descargar

Regulamento do Rexistro Municipal de Unións de Feito.

Descargar

Taxa por prestación do servizo do Conservatorio Municipal.

Descargar

Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral.

Descargar

Instalación e funcionamento das instalacións de telefonía móbil persoal e outros servicios de telecomunicacións e de difusión.

Descargar

Cementerio Municipal.

Descargar

Plantacións forestais no Concello de Vilalba.

Descargar

Taxa pola prestación de servizos municipais asociados á celebración de matrimonios civís no Muiño do Rañego e outras utilizacións.

Descargar

Taxa por estancia nocturan en instalacións municipais.

Descargar

Regulamento do Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vilalba (Lugo).

Descargar

Administración electrónica.

Descargar

Prezo público polo emprego do Auditorio Carmen Estévez Eguiagarai e a Casa da Cultura de Vilalba.

Descargar

Ordenanza reguladora do procedemento de declaración responsable para a realización de obras menores.

Descargar

Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeiras nos montes e espazos forestais do Concello de Vilalba.

Descargar

Regulamento do Mercado Municipal de Vilalba

Descargar

Transparencia, acceso á informaión pública e reutilización de datos.

Descargar

Regulamento especial de honras, distincións e protocolo cerimonial do Concello de Vilalba.

Descargar

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies