Aprobación inicial da modificación puntual das Normas Subsidiarias

ANUNCIO de aprobación inicial da modificación puntual das Normas Subsidiarias do Plan do Concello de Vilalba. Expte. 1228/2018