Contratación

A presente Lei ten por obxeto regular a contratación do sector público, o fin de garantir que a mesma se ajuste aos principios de liberdade de acceso as licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co  obxetivo de estabilidade presupuestaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados a  realización de obras, a adquisición de bens e a contratación dos servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades a satisfacer, a salvaguarda da libre competencia e a selección da oferta económicamente máis ventaxosa.

E igualmente obxecto de esta Lei a regulación do réxime xurídico aplicable aos efectos, cumplimento e extinción dos contratos administrativos, en atención aos fins institucionais de carácter público que a través dos mesmos se  realizan.

En toda contratación pública  incorporaranse de maneira transversal e preceptiva criterios sociais e medioambientais sempre que garde relación co obxeto do contrato, na convicción de que a sua inclusión proporciona unha mellor relación calidade precio na prestación contractual, así como una maior e mellor eficiencia na utilización dos fondos públicos. Igualmente facilitarase o acceso á contratación pública das pequenas e medianas empresas, así como das empresas de economía social.

LCSP 2017

RD 1095/2001

RD RGC 817/2009

A regulación legal ven recollida fundamentalmente nos artigos 29.8, 118, 131.3 e 153.2da Lei de contratos do Sector Público: Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público.

 • Contratos de servizos
 • Contratos de suministros
 • Xestión de servizos públicos
 • Concesión de obra pública
 • Colaboración entre o sector público e o privado.

A información das licitacións publicadas ata a data indicada, están accesibles a través do perfil do contratante deste Concello na Plataforma de contratación do sector público.

Coa fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Vilalba, ponse a disposición de todos os interesados o Perfil de contratante, de conformidade co establecido no artigo 63, da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Plataforma de contratación do sector público.

Artículo 12. Calificación de los contratos.

CONTRATO MENOR

 • Definición. Considéranse contratos menores os contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de contratos de subministro ou de servizos, sen prexuízo do disposto no artigo 229 en relación coas obras, servizos e subministro centralizados no ámbito estatal.
 • Artigos.
 • Documentación necesaria.
  • ORZAMENTO
   • Definición. Orzamento é o cálculo anticipado do custo dunha obra ou dun servizo, o límite máximo do gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído ó Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposición en contrario
  • RETENCIÓN DE CRÉDITO
   • Definición. Retención de crédito é o acto mediante o cal se expide, respecto a unha partida do presuposto, certificación da existencia de saldo suficiente para a autorización dun gasto ou dunha transferencia de crédito, por unha contía determinada, producíndose polo mesmo importe unha reserva para dito gasto ou transferencia.
  • DECLARACIÓN RESPONSABLE
   • Definición. A Declaración Responsable é o documento subscrito por un interesado no que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para obteren ó recoñecemento dun dereito ou facultade para o seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente o dito recoñecemento do exercicio.
   • Modelo de declaración responsable de contrato menor
  • INFORME DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
   • Definición. O órgano de contratación realiza un informe motivando a necesidade do contrato.
  • ACORDO DE ADXUDICACIÓN
   • Definición. A resolución de acordo de adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos e licitadores, debendo ser publicada no perfil do contratante no prazo de 15 días. Nela, en todo caso, deberá figurar o seguinte:

   a) En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se desestimou a súa candidatura.

   b) Con respecto aos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, os motivos polos que non se admitira a súa oferta, incluídos, nos casos contemplados no artigo 126, apartados 7 e 8, os motivos da decisión de non equivalencia ou da decisión de que as obras, os subministro ou os servizos non se axustan aos requisitos de rendemento ou as esixencias funcionais; e un desenglobe das valoracións asignadas os distintos licitadores, incluíndo ó adxudicatario.

   c) En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición do adxudicatario determinantes de que fora seleccionada a oferta deste con preferencia respecto das que presentaran os restantes licitadores das ofertas que foran admitidas; e, no seu caso, o desenvolvemento das negociacións ou o diálogo cos licitadores.

PROCEDEMENTO ABERTO

 • SUBTIPOS
  1. Simplificado
  2. Simplificado sumario Art. 159.6 Lei 9/2017
  Os contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros,  os contratos de suministros e de servizos de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto os que teñan por obxeto prestacións de carácter intelectual aos que no será de aplicación neste apartado, o procedemento aberto simplificado poderá seguir a siguinte tramitación:
  a) O prazo para a presentación de proposicións non  será inferior a dez días hábiles, a contar dende o siguiente á publicación do anuncio de licitación no perfil do contratante. Non obstante o anterior, cando se trate de compras correntes de bens dispoñibles no mercado o prazo será de 5 días hábiles.
  b)Eximiráse aos licitadores da acreditación da solvencia económica e financiera, e técnica ou profesional.
  c) A oferta entregarase nun único sobre ou arquivo electrónico e  evaluaráse, en todo caso, con arreglo a criterios de adxudicación cuantificables mediante a mera aplicación de fórmulas establecidas nos pregos.
  d)A valoración das ofertas efectuarase automáticamente mediante dispositivos informáticos, ou coa colaboración dunha unidade técnica que auxilie ao órgano de contratación.
 • Garantizarase, mediante un dispositivo electrónico, que a apertura das proposicións non se realiza hasta que finalize o prazo para a sua presentación, polo que non se celebrará acto público de apertura das mesmas.
  e) As ofertas presentadas e a documentación relativa a  valoración das mesmas serán accesibles de forma aberta por medios informáticos sen restricións algunha dende o momento no que se notifique a adjudicación do contrato.
  f) Non se requerirá a constitución de garantía definitiva.
  g) A formalización do contrato  efectuarase mediante a firma de aceptación polo contratista da resolución de adxudicación.
  En todo o que non esté previsto neste apartado  aplicarase a regulación xeral do procedimento aberto simplificado prevista neste artigo.
 •  
 • DOCUMENTACION NECESARIA
  • MEMORIA XUSTIFICATIVA
   • Definición. Documento que conterá o CPV (Common Procurement Vocabulary – Vocabulario Común de Contratación Pública), necesidade e idoneidade do contrato e a eficiencia na contratación, a duración do contrato, o informe de insuficiencia de medios, a xustificación do procedemento utilizado para a súa adxudicación cando se utilice un procedemento distinto do aberto ou do restrinxido, o obxeto do contrato, o orzamento base de licitación, o valor estimado os criterios de adxudicación e a forma e prazos de presentación de ofertas.
  • ACORDO DE INICIO DE EXPEDIENTES
   • Definición. Documento no que se aproba incoar o expediente de contratación de referencia,quedando xustificada a necesidade do contrato en base ao recollido na parte expositiva do acordo, debendo proseguirse a tramitación conforme ao que establecen os artigos 116, 117 e 159 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, mediante procedemento aberto (ordinario, simplificado, ou simplificado sumario) con un ou varios criterios de adxudicación e tramitación ordinaria ou urxente.
  • PREGOS CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
  • PREGOS PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS
  • RETENCIÓN DE CRÉDITO
   • Definición. Retención de crédito é o acto mediante o cal se expide, respecto a unha partida do presuposto, certificación da existencia de saldo suficiente para a autorización dun gasto ou dunha transferencia de crédito, por unha contía determinada, producíndose polo mesmo importe unha reserva para dito gasto ou transferencia.
  • INFORME FISCALIZACIÓN AUTORIZACIÓN DO GASTO
  • INFORME DE SECRETARÍA
  • ACORDO DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE E DO GASTO
   • Definición. Acordo no que se aproba o expediente de contratación mediante procedemento aberto (simplificado ou simplificado sumario), con un ou varios criterios de adxudicación e trámite ordinario ou urxente, do contrato de obras, concesión de obras, servizo, concesión de servizo, subministro ou mixto, cun valor estimado determinado, un prazo de execución certo segundo o establecido no proxecto e establecendo a presencia, ou non, do número de lotes, conforme a un orzamento base de licitación. Así mesmo apróbanse os pregos administrativos e técnicos e o gasto correspondente.

PROCEDEMENTO RESTRINXIDO
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20190209&tn=1#s3-5

PROCEDEMENTO NEGOCIADO

DIÁLOGO COMPETITIVO
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20190209&tn=1#s5