BASES CONCESIÓN DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 ANOS)
CURSO 2020/2021
Bases Axuda Escolarización 2020-21
ANEXO I SOLICITUDE
ANEXO II AUTORIZACION DATOS FISCAIS
ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE