Consulta pública - Modificación ordenanza actividades extractivas da madeira

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NÚM. 47 r/ USO COMÚN ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DA MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS DO CONCELLO DE VILALBA

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NÚM. 47 r/ USO COMÚN ESPECIAL DO
DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DA MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS DO CONCELLO DE VILALBA. Expte. 234/2021
Mediante o presente anuncio, infórmase que a resolución pola que se resolve a consulta pública da dita modificación de ordenanza figura no portal de transparencia deste Concello, e poderase acceder a través do seguinte enderezo electrónico: https://consulta.vilalba.gal/