ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL - CURSO 2020-2021

Mediante resolución da alcaldía de data 11 de xuño de 2020 aprobase o calendario para o procedemento de presentación de solicitudes de adxudicación de prazas da
escola infantil municipal para o curso 2020/2021, que a continuación se relaciona:
Admisión solicitudes / Datas
Solicitudes para renovación de praza – Do 18 ao 25 de xuño ( ambos incluídos)
Solicitudes de novo ingreso – Do 26 de xuño ao 3 de xullo (ambos incluídos)
Publicación listado provisional de admitidos/as e de agarda – O 8 de xullo no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello.
Reclamación ás listas provisionais de admitidos/as e de agarda. Do 8 ao 13 de xullo (ambos incluídos)
Publicación relación definitiva de admitidos/as e de agarda 15 de xullo no taboleiro de anuncios da sede electrónica.
Formalización da Matricula Do 20 ao 31 de xullo nas instalación da Escola Infantil.
As solicitudes poderán presentarse de forma presencial no departamento de servizos sociais , sendo necesaria solicitar cita previa ( 982- 52.30.32), ou a través da Sede
Electrónica do Concello.
Documentación necesaria:
Reserva de praza ordinaria:
– declaración da renda do exercicio 2018 do pai/nai ou ben autorización para solicitar os datos fiscais.
Solicitudes de novo ingreso:
As solicitudes de novo ingreso de nenos e nenas que figuren na lista de agarda da escola infantil “Galiña azul” deberán de aportar:
 fotocopia do D.N.I. do pai/nai ou representantes legais
 fotocopia do libro de familia
 declaración da renda do exercicio 2018 ou ben autorización para solicitar os datos fiscais.
As solicitudes que non figuren na lista de agarda, deberán de aportar, ademais da documentación anterior, a seguinte:
 fotocopia da última nómina ou xustificación da situación laboral no momento actual dos pais, así como documentación, se procede, para acreditar as circunstancias susceptibles de puntuación no baremo que regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís da Xunta.
Decreto apertura prazos escola infantil curso 2020_2021