Rexistro de Intereses

Faise público segundo o preceptuado no art. 62 do Regulamento Orgánico Municipal, en relación co art. 61 e nos arts. 75.7 da Lei 7/85 e 30 e 31 do ROF, que se formularon, por parte de todos os concelleiros da Corporación municipal deste Concello, as declaracións anuais de bens patrimoniais e de actividades, acompañadas das liquidacións de impostos que en cada caso se efectúen, dándose así cumprimento á obriga que, nesta materia, teñen os mencionados cargos electos, BOP de Lugo nº 145 do 26 de xuño de 2020.

PSdeG PSOE

Partido Popular

Participación Democrática Directa-Vilalba Aberta

Bloque Nacionalista Galego