Marco Urbanístico

SIOTUGA

Sistema de Informacion de Ordenacion do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA):

 • Plan sectorial implantación e desenvolvemento infraestruturas de Galicia
 • Plan sectorial ordenacion areas empresariais na C A Galicia.
 • Ordenacion do territorio e planeamento urbanistico por concello
 • visor de cartografia
 • lexislacion urbanistica
  • normas subsidiarias provinciais
  • normas subsidiarias de planeamento
ACCEDE Ó SIOTUGA DE VILALBA

ORDENANZAS URBANISMO

ORDENANZAS

Imposto sobre construccións, instalacións, obras e licenzas de primeira ocupación.

Descargar

Taxa por licenza de apertura de establecemento.

Descargar

Taxa por expedición de documentos administrativos.

Descargar

Imposto sobre bens inmobles.

Descargar

Taxas por coupación da vía pública con mercadorías, valos, andamios e outras instalacións análogas.

Descargar

Taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.

Descargar

Taxa pola realización de actividades administrativas de inspección, control e verificación de actividades en réxime de declaración responsable.

Descargar

Apertura de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a a avaliación da incidencia ambiental.

Descargar

Ordenanza xeral de protección de medio ambiente urbano.

Descargar

Regulamento municipal dos vertidos non domésticos de augas residuais á rede de sumidoiros.

Descargar

Plantacións forestais no Concello de Vilalba.

Descargar

Ordenanza reguladora do procedemento de declaración responsable para a realización de obras menores.

Descargar

Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeiras nos montes e espazos forestais do Concello de Vilalba.

Descargar

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS Á REHABILITACION DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN

PLAN DE VIVENDA 1 - AXUDAS NA A.R.I.

A finalidade destas axudas é a de potenciar o uso residencial e asegurar a diversidade social e o realoxamento, se é o caso, da poboación existente, con suxeición ás normas do plan urbanístico vixente e ás disposicións sobre eliminación de barreiras arquitectónicas, promoción da accesibilidade e mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliación de edificios (IAEd), deberán contar con el con data anterior ao da solicitude de subvención.

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago. Convocatoria 2017. Xuño 6, 2017

ORDE do 29 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Axudas IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica

Relación de axudas do IGAPE:

Axudas para a renovación de cubertas e fachadas con lousa.

Ayudas para la rehabilitación con granito de fachadas.

Axudas para a renovación de cubertas con tella cerámica

Axuda do Plan Renove de Fiestras.

Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Subvencións do programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, e en vivendas unifamiliares.

ORDE do 29 de decembro de 2017.

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se procede á convocatoria pública, para a anualidade 2018, das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

ORDE do 10 de xullo de 2015

ORDE do 10 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para o ano 2018, con carácter plurianual.

Resolución do 1 de xuño de 2017.

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017 pola que se convocan subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

Plan estatal de Ayudas 2018-2021 para rehabilitación con criterios de sostenibilidad

Solicitude de Subvencións no Institudo Galego de Vivenda e Solo:

Programas de ayudas a la vivienda (Ministerio de Fomento)
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

PLAN DE VIVENDA 2 - PLAN AUTONÓMICO

Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora de Acceso á Vivenda 2015-2020 (Plan REHAVITA)

Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda é o primeiro que elabora intrgramente a Xunta de Galicia e nace co obxetivo principal de crear liñas de axuda que facilliten o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan.

PROGRAMAS
CÓMO ACCEDER
PLAN DE VIVENDA ESTATAL

O Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana, está regulado no Real decreto 233/2013, do 5 de abril, actualmente prorrogado no marco do Real Decreto 637/2016, do 9 de decembro.

As axudas previstas neste PLAN consiste en subsidiacións de prestamos convidos e subvencións orientadas a fomentar as actuacións dos seguintes programas, sempre que cumpran os requisitos que se esixan e dentro das disponibilidades presupuestarias.

PROGRAMAS
 • Programa de subsidiación de préstamos convidos.
 • Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
 • Programa de fomento do parque público de vivenda en aluguer.
 • Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
 • Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.
  • Ver pestaña Axudas na ARI
 • Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
 • Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
 • Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Serán actuacións protexibles as obras de rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares no medio rural, e en vivendas ou edificios de vivendas no ámbito dunha área de rehabilitación declarada conforme o procedemento previsto no decreto de referencia, así como as promocións de vivenda que estean, ou estiveran, acollidas ao réxime de promoción pública, e as actuacións de rehabilitación de carácter illado acollidas ao Plan Estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

CÓMO ACCEDER
NORMATIVA
 • Real Decreto 233/2013, de 5 de abril:

  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

  Descargar

  Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre:

  Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

  Descargar

OUTRAS AXUDAS