Colectivo de Dependencia

Prestacións

 • Cando una persoa dependente valorada con calquera dos graos que recolle a Lei 39/2006  non teña a posibilidade de acceder a un servizo público, poderá solicitar o acceso a una prestación económica para financiar servizos de carácter privado de atención e coidado. Priorizaránse sempre os servizos  ás prestacións económicas.

Programas

 • Valoración e recoñecemento da situación de dependencia
 • Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia
 • Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual
 • Axudas técnicas

Centros

 • Centros residencias
 • Centros de Día

Servizos

 • Servizo de axuda no fogar SAAD
 • Servizo de atención diurna para persoas en situación de dependencia
 • Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia
 • Xantar na casa
 • Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia