Colectivo de Migracións

INMIGRACIÓNS

  • Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas de inclusión social (AIS)

Información específica complementaria:

  • Informes da CA e de Entidades Locais en procedementos de estranxeiría.
  • Reagrupamento familiar.
  • Información sobre trámites e procedementos de estranxeiría
  • Procedemento para a emisión do informe sobre o esforzo de integración da persoa estranxeira

EMIGRANTES RETORNADOS

Prestacións

  • Pensión asistencial por ancianidade para españois de orixe retornados (MTAS)
  • Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)

Axudas

  • Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria necesidade dos españois retornados (MTAS)
  • Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as (S.X. Emigración)